Surgery - Cellular Surgery

Surgery - Cellular Surgery

Automatic tissue processing machine 300 cassettes

The VIP 6 AI tissue processor is the latest generation of the Tissue-Tek VIP secure tissue...

Máy xử lý ngấm mô chân không - 150 cassette

Máy xử lý mô VIP 5 Jr với hiệu quả xử lý tối ưu,...

Product With Custom Layout 2

Product With Custom Layout 2

Product With Photo Carousel

Product With Photo Carousel

Product With Tabs

Product With Tabs