Vật Tư - Hóa Chất Giải Phẫu Bệnh

Vật Tư - Hóa Chất Giải Phẫu Bệnh

Paraffin hạt tinh khiết

Paraffin hạt tinh khiết là hóa chất cơ bản trong Giải phẫu...

Bộ dao cắt lọc bệnh phẩm

Cắt lọc bệnh phẩm (pha bệnh phẩm) là kỹ thuật được tiến hành...